Aquesta és la oferta de PFC a l'ETSEIB de LSI amb data de 26-01-2006.


El contingut pot canviar .

Els projectes proposats


Inclusió d'una estació de treball OpenSuse dins Skolelinux

Lluís Pérez Vidal.

Pots enviar un email lpv@lsi.upc.edu

Ja tenim una topologia Skolelinux completa. http://www.skolelinux.org/portal/ http://developer.skolelinux.no/arkitektur/arkitektur.html.en Es tracta d'afegir-li una workstation OpenSuse El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit que el sistema escolar català (primària i secundària) funcionará amb OpenSuse. http://www.opensuse.org/ Com que skolelinux ja té les funcions de gestió de les xarxes d'aula i d'escola, es tracta d'aprofitar-les tot usant OpenSuse en les màquines individuals.

 • Requisits: GNU/Linux a nivell d'administrador de xarxa.


  Comparativa de Paquets de Visualització Molecular

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Es tracta de fer un cens i l'estudi comparatiu de tots els paquets de programari lliure que es puguin conèixer de Visualització Molecular. Cal començar posant al Google "Molecule Visualization free software". I després exaplorar-los. Interessen, sobre tot, els que puguin funcionar sobre maquinari corrent (PCs). I cal fer èmfasi sobre els que puguin treballar sota Linux i també sobre els que permeten presentacions en estèreo.

 • Requisits: Enginyeria Quimica.

  Gràfics en Computador. Adaptació a GNU/Linux

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Fins al curs 2000-2001 a l'assignatura GC s'havien fet unes pràctiques que estan descrites a http://www.lsi.upc.edu/~qualitat/ Amb aquest PFC es tracta d'adaptar aquestes pràctiques a l'aula Linux de ETSEIB i a un PC personal. Cal implementar i, sobretot, documentar com es posen a punt aquests programes en Suse i en Debian.

 • Requisits: GC, GNU/Linux a nivell administrador.


  Programari lliure. PDA hp5550 en GNU/Linux familiar

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Tenim una PDA que funciona en WindowsCE i cal que funcioni també amb linux. L'agenda hp5550 té moltes funcionalitats segons el seu maquinari. Es tracta d'usar-les a fons sota Linux. Requisits: GNU/Linux a nivell avançat (administrador)


  Algoritme BDAM

  Professor ofertant: Lluís Pérez Vidal. (Dept. Llenguatges i Sistemes Informatics.)

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Objectiu:
  Visualització de terreny. Gràfics en Computador. Jocs de computador. Simulador de vol. Cal implementar aquest algoritme en un entorn de treball de programari lliure: GNU/Linux, Kdeveloper o similar. Llenguatge C o C++. GC. GNU/Linux a nivell d'usuari avançat.

  Editor de models computeritzats de glàndules prostàtiques

  Robert Joan-Arinyo

  Pots enviar un email robert@lsi.upc.edu

  Objectiu: Es tracta de dissenyar i implementar una aplicació d'informàtica gràfica que permeti definir i editar interactivament un model geomètric computeritzat de glàndules prostàtiques. El model estaria representat seguint un esquema molt novedòs conegut com 3D Chain Mail. Aquest projecte forma part d'un projecte real més gran ón l'objectiu és construir un simulador d'operacions quirurgiques de pròstates per l'ensenyament i entrenament mèdic.

 • Requeriments: Tenir coneixements bàsics de programació en C++. Bona base de programació de gràfics


  Manipulador de superficies computeritzades aproximades per triangulacions

  Robert Joan-Arinyo

  Pots enviar un email robert arroba lsi punt upc punt edu

  Objectiu: L’objectiu és dissenyar i implementar un modul software que, rebent com a entrada una triangulació que aproxima una superficie suau i una llei de deformació local, genera una nova triangulació que incorpora la deformació indicada tot preservant les condicions de suavitat. Aquest projecte forma part d'un projecte real més gran ón l'objectiu és construir un simulador d'operacions quirurgiques de pròstates per l'ensenyament i entrenament mèdic.

 • Requeriments: Bona Base de programació de gràfics.

  Modul de texturació de superficies planes sobre cares de models computeritzats de solids polièdrics

  Robert Joan-Arinyo

  Pots enviar un email robert arroba lsi punt upc punt edu

  Objectiu: L’aplicacio a construir té dues parts. En una part cal definir un editor de textures de teixits prostàtics que permeti generar i gestionar una llibreria de textures. L'altra unitat resoldrá el problema d'aplicar una textura a una àrea plana delimitada per un contorn pla, simple i tancat. Aquest projecte forma part d'un projecte real mes gran ón l'objectiu es construir un simulador d'operacions quirurgiques de pròstates per l'ensenyament i entrenament mèdic.

 • Requeriments: Bona Base de programació de gràfics.


  Estudi de les potencialitats del paquet VMD de visualització molecular

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Es tracta d'estudiar, a nivell d'usuari, el paquet de Visual Molecular Dynamics del Theoretical Biophysics Group de la University of Illinois at Urbana-Champaign. Concretament cal veure si és fàcilment instal.lable i utilitzable, que cal fer per presentar visions estereoscòpiques i els requeriments de hardware.


  Estudi de les potencialitats del paquet MolMol de visualització molecular

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Es tracta d'estudiar, a nivell d'usuari, el paquet de Química Computacional de l'ETH Zurich anomenat MolMol. Concretament cal veure si és fàcilment instal.lable i utilitzable, si pot presentar visions estereoscòpiques i els requeriments de hardware.


  Conversió de la opció stereo del paquet RasMol de visualització molecular cap a stereo actiu.

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Actualment, la opció stereo del paquet RasMol ens presenta les dues imatges de costat. Es tracta de que es presentin entrellaçades les imatges dreta i esquerra per poder-les veure amb les ulleres CristalEyes.


  Aplicació de mecanitzat de volums ortogonals

  Dolors Ayala Vallespí.

  Pots enviar un email dolorsa arroba lsi punt upc punt edu

  En aquest projecte s'aplicarà el métode de descomposició anomenat Suma Alternada de Volums per simular operacions de mecanitzat d'objectes. L'aplicació es fa pel cas mes simple de políedres ortogonals. Aquests políedres estan representats en el model EVM, model que ja s'ha implementat en un altre PFC. Aquest mèètode permet representar l'objecte com una suma alterna de volums convexos (en aquest blocs paral.lelepipèdics) i tambe com una serie de volums a extreure d'un bloc paral.lelepipèdic inicial.
  NOTA: Aquest projecte és per un o dos estudiants.


  Reducció de malles triangulars.

  Núria Pla Garcia.

  Pots enviar un email nuria arroba lsi punt upc punt edu

  Es preten fer un estudi i posterior implementació d'alguns mètodes existents per la simplificació i reducció de malles triangulars. Aquests mètodes de reducció són molt utilitzats per accelerar la visualització i tractament en general de dades obtingudes per digitalització d'objects i de terrenys.


  Conversió de models de superfícies.

  Núria Pla Garcia.

  Pots enviar un email nuria arroba lsi punt upc punt edu

  El projecte consistirà en l'estudi dels diferents models de superfícies esculpides, així com la implementació d'algoritmes de conversió entre els diferents models (Bèzier, B-Splines, NURBS).

  Edició interactiva de corbes i superfícies.

  Núria Pla Garcia.

  Pots enviar un email nuria arroba lsi punt upc punt edu

  L'objectiu d'aquest projecte és la implementació d'un editor interactiu de corbes i superfícies, utilitzant la potència de la llibreria gràfica GL. L'editor hauria de permetre tant la lectura com l'escriptura de corbes i superfícies amb format estandar (VDA, IGES ).

  Construcció d'un Sistema Modular Gràfic sobre workstation Silicon Graphics.

  Daniela Tost.

  Pots enviar un email dani arroba lsi punt upc punt edu

  Es vol construir un Sistema que permeti connectar amb facilitat diversos mòduls de disseny i visualització gràfica 3D, a través d'una interficie gràfica, amb la finalitat de poder generar facilment aplicacions gràfiques realistes en 3D.

  Sistema de visualització de volum basat en la tècnica Cuberille.

  Daniela Tost.

  Pots enviar un email dani arroba lsi punt upc punt edu

  Aquest projecte consisteix en l´anàlisi, disseny i implementació d´un sistema interactiu de visualització de les superfícies implícites en un model de voxels segmentat. La seva aplicabilitat en el camp de la medicina per a lea visualitzacions d´objectes reconstruits a partir d´imatges mèdiques. Crèdits: 15 a 30 (FIB). Tambe pot ser un PFC-ETSEIB

  Sistema de visualitzacio de dades volumetriques basat en un algoritme de ray-casting generic.

  Dani Tost

  Pots enviar un email dani arroba lsi punt upc punt edu

  L`objectiu d`aquest projecte es el disseny e implementacio d`un algorisme generic de ray-casting que permeti visualitzar superficies i volum. El disseny estara adaptat a la plataforma de sofware existent en la seccio. Es realitzara una aplicacio especifica per a la visualitzacio de models hibrids en el camp de la medecina.

  Superposició de triangulacions.

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  Inicialment tenim, com a dades, dos sòlids ambs llurs respectives triangulacions. Tots dos sòlids són convexs i es solapen. Cal construir la malla que recobreix la unió dels dos sòlids aprofitant el màxim de les dues respectives xarxes.

  Programa gràfic interactiu de MAT (Medial Axis Transform).

  Lluís Pérez Vidal.

  Pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu

  A partir d'una implementació que ja és operativa de MAT, es tracta de perfeccionar-la: cal millorar els aspectes d'interacció amb l' usuari i de encapsulament de dades.
  Si tens alguna suggerència em pots enviar un email lpv arroba lsi punt upc punt edu.