next up previous
Next: About this document

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA.

Objectiu.
Els assistents coneixeran els elements teòrics bàsics dels Sistemes d'Informacil Geogràfica (SIG). Tindran una visió de les diverses aplicacions dels SIG: Geografia, Topografia, Cartografia, Geologia, Cadastre, Urbanisme, Planificació Territorial, Medi Ambient.
Descripció.
Aquesta assignatura es proposa a primer nivell i és descriptiva. Tot i que hi la possibilitat, per qui vulgui, de fer-ne aplicacions pràctiques, les explicacions són teòriques. S'ofereix una panoràmica global de l'estat actual de la tecnologia, els entorns i les aplicacions dels SIGs. També s'hi veuen interrelacions amb d'altres branques de la Informàtica: Bases de Dades, Geometria Computacional, Gràfics per Computador.

Metodologia.
La metodologia s'adapta a la proposta del NCGIA

<http://www.ncgia.ucsb.edu/education/ed.html>
El National Center for Geographic Information & Analysis (NCGIA) és la institució de referència pel que fa a l'ensenyament i la recerca en SIG.
Podeu trobar més informació sobre la metodologia a:
<http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html>
<http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/cc_outline.htm>.

Temari.

 1. Introducció.
  1. Qué són els SIG.
  2. Mapes i anàlisi de mapes.
 2. Primera visió dels SIGs.
  1. Gis de tipus raster.
  2. Trets diferencials dels gis raster.
 3. Adquisició de dades.
  1. Presa de dades.
  2. Entrada de dades.
  3. Dades socio-econòmiques.
  4. Dades de medi ambient i recursos naturals.
 4. Bases de dades (BBDD) espacials.
  1. Les BBDD espacials com a models de la realitat.
  2. Els objectes espacials i els models de BBDD.
  3. Relacions entre objectes espacials.
 5. Enfoc vectorial SIG.
  1. Els SIG vectorials.
  2. Trets diferencials dels SIG vectorials.
 6. Utilització dels SIG.
  1. Relacions espacials i anàlisi espacial.
  2. Sortida.
  3. Decisions de disseny a la sortida gràfica.
  4. Models d'interacció amb l'usuari.
  5. Generació de sortides complexes.
 7. Passat, present i futur dels SIG
  1. La polèmica vectorial contra raster.
  2. La polèmica capes contra objectes.
  3. Història dels SIG.
  4. Mercat actual dels SIG.
  5. Tendències futures dels SIG.

  ASPECTES TÈCNICS DELS SIG.

 8. Sistemes de coordenades i georeferenciació.
  1. Sistemes de coordenades.
  2. Mètodes de projecció de mapes.
  3. Transformacions afins i curvilinies.
  4. Georeferenciació discreta.
 9. Estructures de dades i algoritmes per la modalitat vectorial.
  1. Emmagatzemat d'objectes espacials complexos.
  2. Emmagatzemat eficient de linies.
  3. Algoritmes simples.
  4. Operació de superposició de poligons.
 10. Estructures de dades i algoritmes per la modalitat raster.
  1. Emmagatzemat raster.
  2. Estructures de dades jeràrquiques.
  3. Algoritmes d'arbres quaternaris i indexos espacials.
 11. Estructures de dades i algoritmes per superficies, volums i temps.
  1. Models d'elevació del terreny.
  2. El model de dades TIN.
  3. Interpolació espacial.
  4. Representacions temporals i tridimensionals.
 12. Bases de dades per SIGs.
  1. Conceptes de bases de dades.
 13. Modelització d'errors i inexactituds de les dades.
  1. La precissió de les bases de dades espacials.
  2. Gestió dels errors.
  3. Fractals.
  4. Generalització de linies.
 14. Visualització.
  1. Visualització d'informació espacial.
  2. Teoria del color.

Bibliografia.

Bosque Sendra, Joaquín. ``Sistemas de Información Geográfica''. Ariel. Barcelona. 1992.

Comas, David. Ruiz, Ernest. ``Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica''.Ariel. Barcelona. 1994.

ESRI. ``Understanding GIS''. ESRI. Redlands.CA. 1992.

Laurini, Robert. Thompson, Derek. ``Fundamentals of Spatial Information Systems''. London Academic Press. 1992.
next up previous
Next: About this document

Lluis Perez Vidal
Tue Nov 21 10:50:23 MET 2000